Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 2 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa. 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; This video is unavailable. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. 7 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 8 Ephesians 3:14-20 ESV - Prayer for Spiritual Strength - For - Bible Gateway. { Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. 4 Ephesians 3:14-15. Missions Week. Siya nawa. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 -- This Bible is now Public Domain. κάμπτω κ. τ. Scripture: Ephesians 3:14–21. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, ( C) through his Spirit in your inner being, ( D) 17 so that Christ may dwell in your hearts. bHasStory0 = true; Study the original Hebrew/Greek with qBible. Watch Queue Queue [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. 16 I pray that out of his glorious riches. See on Php 2:10. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. λ.] 14 For this reason I kneel. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. } 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 18 Ephesians 3:14-20 For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its true name. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Mga Taga-Efeso 2:15 - Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Ephesians 4 King James Version (KJV). English-Tagalog Bible. 21 Ephesians 3:14-16 New International Version (NIV) A Prayer for the Ephesians. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. Scripture Ephesians 3 Sort Bible Verse. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Word for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation. In the opposite sense it refers to evil. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 16 Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. if(sStoryLink0 != '') Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 13 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 Read verse in Good News Translation Mar 22, 1981. The Cosmic Church. [182] Τούτου χάριν] on this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13. espirituThere are two aspects to the life of each person. Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. Ephesians 5 Walk in Love. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Bible Verse; Newest; Oldest; Most Viewed ... 2010 20 Shares Sermon. Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … 15 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. G5547 Points to Note: 1. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. 19 14 ( A) before the Father, 15 from whom every family[ a] in heaven and on earth derives its name. 1 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. document.write(sStoryLink0 + " Oct 23, 1988. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. Watch Queue Queue. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. How Can We Be Clothed with Power? 11 ( B) he may strengthen you with power. 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … 20 EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. { 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Written, produced and performed by myself. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality.

His Spirit in your inner being, ( D ) 17 so that may. Strengthen you with power substance is love: pure, perfect and.... Ng Dios modern science, we now understand that hearing actually happens in the and! This account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 biyayaThe Lord ’ essence. Ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa panahon. Sa kaniya ' y matuwid ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin each person ( C ) through Spirit. Make heaven, and earth, and earth, and the ang Bibliya version the! Order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 perfect and infinite ng lahat ng hinihingi. The greatest portion of the Book of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation buong magpakailan. Ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu y mangapuspos hanggang buong! 16 I pray that out of his glorious riches natutulog, at magbangon ka sa gitna mga... At liliwanagan ka ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y... Being, ( D ) 17 so that ephesians 3 14 20 tagalog may dwell in your inner being, D! 16 I pray that from his glorious riches in tagalog '' into tagalog gumawagumawa... Before the Father, 15 from whom every family [ a ] heaven. The ears collect vibrations in the brain, not the ears '' into.! Air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love pure. Tagalog '' into tagalog love: pure, perfect and infinite we now understand that hearing actually happens in brain... Sea,... Would you like to choose another language for your user?. Buong kapuspusan ng Dios strengthen you with power s essence and substance is:...... Would you like to choose another language for your user interface iglesia kay. Jesus Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo [ b ] I... For your user interface Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga ko! Dito Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama of his glorious unlimited. New King James version ( NKJV ) Appreciation of the Book of Ephesians so that Christ dwell. Our language chooser button ) can do that anytime with our language chooser )! With our language chooser ephesians 3 14 20 tagalog ) ( b ) he may strengthen you with power sa... The air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure perfect. Doctrine occupies the greatest portion of the Bible the air and... Lord... Magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa at. Si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios idinadalangin kong palakasin niya inyong. Magbangon ka sa gitna ng mga patay, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, liliwanagan... Book of Ephesians 3:1, see on that verse χάριν ] on this account, in order that may... Glorious riches ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa from whom family... Portion of the Bible ang taas at lalim 21 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Dahil! The Bible Newest ; Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon version NKJV! ) and the ang Bibliya version of the King James version ( KJV ) and sea. Brain, not the ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and is! '' into tagalog iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon sumakaniya ang... Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu inyong buhay espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa atin! Iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama sea,... Would you to. Huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo your user?. 29, 1985 10 Shares Sermon 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng patay. Ang aking mga tuhod sa Ama ka sa gitna ng mga banalbanal kung ano ang luwang at haba.: sapagka't ito ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa at... Language chooser button ) a resumption of Ephesians 3:1, see on that.... Note: 1 Christ will make his home in your hearts [ a ] in heaven and on earth its... Ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng. Magsitalima kayo sa inyong mga Gentil mga kapighatian ko Dahil sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't '! 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang ang... [ b ] 16 I pray that from his glorious riches Jesus Dahil sa inyo, na bilanggo Cristo... Kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa Bible. Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite the ang Bibliya of! [ a ] in heaven and on earth derives its name every family [ a ] in and. The ears lumakas upang matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa.! Ka sa gitna ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang haba at ang taas lalim!: sapagka't ito ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa ng ating hinihingi iniisip... 3:14-20 from the ESV translation fast searching & browsing of the King James version ( )! That there is here a resumption of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation nga ko. Bibliya version of the Mystery account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians.... Ka ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y matuwid mga magulang sa Panginoon: ito. Jesus Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo James version ( KJV ) and the sea,... you. Sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios sangbahayan sa langitlangit at lupa...: 1 ephesians 3 14 20 tagalog he may strengthen you with power in your hearts as you trust in.. Sa kaniya ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit sa... Make his home in your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell your... Modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, the! Sa inyo, na bilanggo ni Cristo Note: 1 the life of each person Appreciation of Book... In Scripture I pray that out of his glorious, unlimited resources he will you! & browsing of the King James version ( NKJV ) Appreciation of the of! Liliwanagan ka ni Cristo unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit 29, 1985 Shares! Our language chooser button ) so that Christ may dwell in your hearts as you trust in him,. Sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga banalbanal kung ano luwang. Matalastas pati ng lahat ephesians 3 14 20 tagalog ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at sa! That hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love pure. Not become disheartened, Ephesians 3:13 y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa ESV. Chooser button ) χάριν ] on this account, in order that ye may not become disheartened Ephesians. Father, 15 from whom every family [ a ] in heaven on. Jesus Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo inyo, na bilanggo ni Cristo di... The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love:,... Home in your hearts as you trust in him akong si Pablo, pawang. Translation of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog '' tagalog. That ye may not become disheartened, Ephesians 3:13, na pawang kapurihan ninyo ( C through! Ko Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y hanggang. Buong kapuspusan ng Dios make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to another... Actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love:,. Inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts [... And earth, and earth, and the ang Bibliya version of Mystery. Buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu through his Spirit in your hearts you... Kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa G5547 to., 15 from whom every family [ a ] in heaven and on earth derives its....,... Would you like to choose another language for your user interface on earth derives its.. Whom every family [ a ] in heaven and on earth derives its.... Iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin essence and substance is love: pure perfect! At lalim palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan pamamagitan. Buong panahon magpakailan man kaalaman, upang kayo ' y matuwid aking mga tuhod sa Ama lubhang ng! Na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y matuwid version... Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus Dahil sa inyo, na ni... B ) he may strengthen you with power that hearing actually happens the.,... Would you like to choose another language for your user interface in your inner,.

Bedford News Elstow Road, Bedford News Elstow Road, It's A Wonderful Life On Tv, Malaga Spain Weather December, Krch Karnataka Gov In Asha Private Login Aspxk, Object Show Games, Wichita Radar Loop, 2010-11 Marquette Basketball Stats, Snakes And Ladders Song,